WI Harper Group CEO and key executive team

WI Harper Group's Managing Director is Paul Chau. WI Harper Group's key executives include Paul Chau and 8 others.
Paul Chau

Paul Chau

Managing Director
Y.k. Chu

Y.k. Chu

Managing Director
Shahi Ghanem

Shahi Ghanem

Managing Director
Jimmy Lu

Jimmy Lu

Managing Director
Sean Peng

Sean Peng

Managing Director
Yigong Wang

Yigong Wang

COO
Charles Wu

Charles Wu

Managing Director
Phoebe Wang

Phoebe Wang

Vice President
Fangfang Zhu

Fangfang Zhu

Vice President
Last updated: