WaykiChain CEO and key executive team

WaykiChain's Founder&CSO is Wayki Sun. WaykiChain's key executives include Wayki Sun and 12 others.
Wayki Sun

Wayki Sun

Founder&CSO
Tony Chau

Tony Chau

CEO
Hang Gao

Hang Gao

SVP
Tame Huang

Tame Huang

Chief Consultant
Hongju Zhang

Hongju Zhang

Cho
Xi Zhang

Xi Zhang

CPO
Xiaowei Wang

Xiaowei Wang

Creative Director
Gracey Yang

Gracey Yang

Legal Adviser
Saijun Wang

Saijun Wang

Operation Manager
Yuanhang Xiao

Yuanhang Xiao

Tech.&Dvpt. Manager
Kris Liao

Kris Liao

WaykiChain Technical Support
Ma Long

Ma Long

WaykiChain Technical Support
Ken Huang

Ken Huang

WaykiChain Technical Support
Last updated: