ShareChat CEO and key executive team

ShareChat's COO is Farid Ahsan. ShareChat's key executives include Farid Ahsan and 8 others.
Farid Ahsan

Farid Ahsan

COO
Bhanu Pratap Singh

Bhanu Pratap Singh

CTO
Venkatesh Ramaswamy

Venkatesh Ramaswamy

VP Engineering
Debdoot Mukherjee

Debdoot Mukherjee

VP, Data Science
Manohar Singh Charan

Manohar Singh Charan

VP, Corpdev
Swapna Nair

Swapna Nair

VP, Human Resource
Sudhir Nair

Sudhir Nair

VP, TA
Ankush Sachdeva

Ankush Sachdeva

CEO
Sunil Kamath

Sunil Kamath

CBO
Last updated: