RNAimmune CEO and key executive team

RNAimmune's CEO is Dong Shen. RNAimmune's key executives include Dong Shen and 3 others.
Dong Shen

Dong Shen

CEO
Kevin He

Kevin He

CMO
Nigel Yip

Nigel Yip

CFO
Zhiqiang Wang

Zhiqiang Wang

CTO
Last updated: