Renrendai CEO and key executive team

Renrendai's CEO is He Li Xin. Renrendai's key executives include He Li Xin and 2 others.
He Li Xin

He Li Xin

CEO
Xinhe Yi

Xinhe Yi

CEO and Co-Founder
Yifu Yang

Yifu Yang

Owner
Last updated: