Draup CEO and key executive team

Draup's Co-Founder & CEO is Vijay Swaminathan. Draup's key executives include Vijay Swaminathan and 4 others.
Vijay Swaminathan

Vijay Swaminathan

Co-Founder & CEO
Vamsee Tirukkala

Vamsee Tirukkala

Co-Founder & Chief Commercial Officer
Yashodhar Jain

Yashodhar Jain

Chief Product Officer
Deepak Ojha

Deepak Ojha

Associate Director Talent
Vishnu Shankar

Vishnu Shankar

Associate Director Sales
Source:draup.com
Last updated: