AiFi CEO and key executive team

AiFi's CEO is Steve Gu. AiFi's key executives include Steve Gu and 4 others.
Steve Gu

Steve Gu

CEO
Carlos Ruiz

Carlos Ruiz

Director - New Tech
Wayne Gao

Wayne Gao

R&D Director
Ying Zheng

Ying Zheng

CTO
João Falcao

João Falcao

VP, Engineering
Last updated: