Regions Financial revenue

Regions Financial revenue decreased from $2.1 billion in 2017 to $71 million in 2018, a 96.6% decrease.

Annual Revenue ($)

Regions Financial revenue was $71 m in FY, 2018

Quarterly Revenue ($)

FY, 2010FY, 2011FY, 2012FY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017FY, 2018
Revenue$3.53 b$2.14 b$2.10 b$5.67 b$5.41 b$5.67 b$5.97 b$2.11 b$71 m
Growth(4.52%)4.9%5.16%
Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q1, 2011Q2, 2011Q3, 2011Q1, 2012Q2, 2012Q3, 2012Q1, 2013Q2, 2013Q3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018Q2, 2018Q1, 2019Q2, 2019
Revenue$812 m$756 m$750 m$843 m$781 m$745 m$524 m$507 m$533 m$501 m$497 m$495 m$438 m$457 m$478 m$470 m$590 m$497 m$506 m$526 m$599 m$510 m$525 m$515 m$507 m$512 m$502 m$494 m

Annual Growth Rate (%)