my6sense CEO and key executive team

my6sense's Founder & CEO is Avinoam Rubinstain. my6sense's key executives include Avinoam Rubinstain and 3 others.
Avinoam Rubinstain

Avinoam Rubinstain

Founder & CEO
Haim Mashiah

Haim Mashiah

VP Demand and Exchange
Haim Solovatchik

Haim Solovatchik

CFO
Aviad Sharfshtein

Aviad Sharfshtein

VP R&D
Last updated: