$45.7 B

D Mkt cap, 18-Jul-2018

$3.5 B

Dominion Resources Revenue Q1, 2018
Dominion Resources Net income (Q1, 2018)526 M
Dominion Resources EBIT (Q1, 2018)875 M
Dominion Resources Cash, 31-Mar-2018189 M
Dominion Resources EV71.2 B

Dominion Resources Income Statement

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Revenue

13.1 b12.4 b11.7 b11.7 b12.6 b

Revenue growth, %

(5%)(6%)0%

Operating expense total

8.5 b

Depreciation and amortization

1.9 b

EBIT

3.3 b2.7 b3.5 b3.6 b4.1 b

EBIT margin, %

25%22%30%31%33%

Pre tax profit

3.1 b

Income tax expense

892 m452 m905 m655 m(30 m)

Net Income

1.7 b1.3 b1.9 b2.2 b3 b

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018

Revenue

2.7 b3 b2.9 b2.6 b3.1 b3.4 b2.8 b3.2 b3.5 b

Operating expense total

2 b1.8 b2 b1.8 b2 b2.3 b2 b2 b2.6 b

Depreciation and amortization

498 m

EBIT

773 m1.1 b882 m781 m1.1 b1.1 b801 m1.2 b875 m

EBIT margin, %

28%38%30%30%37%33%28%38%25%

Income tax expense

190 m305 m179 m152 m230 m275 m136 m272 m135 m

Net Income

569 m379 m159 m529 m536 m418 m599 m531 m462 m728 m674 m417 m696 m526 m

Dominion Resources Balance Sheet

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Cash

316 m318 m607 m261 m120 m

Accounts Receivable

141 m119 m169 m183 m

Inventories

689 m923 m902 m1.1 b1 b

Current Assets

5.9 b5.6 b4.2 b4.2 b4.3 b

PP&E

32.6 b36.3 b41.6 b50 b53.8 b

Goodwill

3.1 b3 b3.3 b6.4 b6.4 b

Total Assets

50.1 b54.3 b58.8 b71.6 b76.6 b

Accounts Payable

1.2 b952 m726 m1 b875 m

Short-term debt

Current Liabilities

7 b7.2 b8.1 b8.1 b9.6 b

Long-term debt

16.9 b18.3 b20.2 b24.9 b25.6 b

Total Debt

16.9 b18.3 b20.2 b24.9 b25.6 b

Total Liabilities

54.8 b57.2 b

Retained Earnings

6.2 b6.1 b6.5 b6.9 b7.9 b

Total Equity

11.6 b12 b13.6 b16.8 b19.4 b

Debt to Equity Ratio

1.4 x1.5 x1.5 x1.5 x1.3 x

Debt to Assets Ratio

0.3 x0.3 x0.3 x0.3 x0.3 x

Financial Leverage

4.3 x4.5 x4.3 x4.3 x4 x

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018

Cash

287 m228 m419 m218 m275 m271 m238 m218 m377 m251 m486 m260 m227 m189 m

Accounts Receivable

103 m167 m161 m125 m113 m106 m144 m153 m139 m133 m209 m153 m212 m

Inventories

1.2 b1 b1.3 b1.4 b1.2 b1.3 b1.3 b1.3 b1.4 b1.5 b1.5 b1.5 b1.5 b1.4 b

Current Assets

5.2 b5.5 b5.6 b5.4 b5.1 b4.5 b4.1 b3.7 b4.1 b3.8 b4.3 b3.9 b4 b4.3 b

PP&E

31.9 b33.1 b33.9 b34.9 b37.2 b38.7 b39.8 b42.6 b43.7 b48.9 b50.7 b51.7 b52.8 b54.1 b

Goodwill

3.1 b3 b3 b3 b3.3 b3.3 b3.3 b3.3 b3.3 b6.4 b6.4 b6.4 b6.4 b6.4 b

Total Assets

48.5 b50.6 b51.5 b52.3 b55.2 b55.9 b56.6 b59.5 b61.4 b69.6 b72.9 b73.9 b75.4 b77.4 b

Accounts Payable

980 m1.1 b852 m848 m945 m842 m705 m670 m589 m685 m724 m695 m757 m702 m

Current Liabilities

6.5 b6.4 b7.2 b7.6 b8 b6.7 b6.7 b7.5 b7.3 b9 b7.8 b9.5 b8.6 b9.3 b

Long-term debt

16.1 b18 b18 b17.2 b17.9 b19.6 b19.8 b20.8 b21.4 b23.4 b25.7 b24.8 b25.5 b25.8 b

Total Debt

16.1 b18 b18 b17.2 b17.9 b19.6 b19.8 b20.8 b21.4 b23.4 b25.7 b24.8 b25.5 b25.8 b

Total Liabilities

37 b38.8 b39.8 b40.6 b42.7 b43.1 b43.3 b45.5 b45.9 b53.4 b55.7 b56.7 b56.9 b57.3 b

Retained Earnings

6.1 b6.2 b6 b6.2 b6.3 b6.3 b6.5 b6.6 b6.6 b6.8 b7 b6.9 b7.1 b8.9 b

Total Equity

11.2 b12.4 b12.9 b13.3 b14 b15.5 b16.2 b17.2 b17.2 b18.5 b20 b

Debt to Equity Ratio

1.3 x

Debt to Assets Ratio

0.3 x

Financial Leverage

4.3 x4.4 x4.4 x4.3 x4.2 x4 x4.3 x4.2 x4.3 x4.1 x3.9 x

Dominion Resources Cash Flow

Annual

USDFY, 2013FY, 2014FY, 2015FY, 2016FY, 2017

Net Income

1.7 b1.3 b1.9 b2.2 b3 b

Depreciation and Amortization

1.4 b1.6 b1.7 b1.8 b2.2 b

Accounts Receivable

(98 m)131 m294 m(286 m)(103 m)

Inventories

(29 m)(43 m)(26 m)1 m15 m

Accounts Payable

50 m(202 m)(199 m)97 m(89 m)

Cash From Operating Activities

3.4 b3.4 b4.5 b4.1 b4.5 b

Cash From Investing Activities

(3.5 b)(5.2 b)(6.5 b)(10.7 b)(6 b)

Long-term Borrowings

Cash From Financing Activities

93 m1.7 b2.3 b6.2 b1.3 b

Income Taxes Paid

56 m72 m75 m145 m9 m

Quarterly

USDQ3, 2013Q1, 2014Q2, 2014Q3, 2014Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q1, 2017Q2, 2017Q3, 2017Q1, 2018

Net Income

1.3 b379 m538 m1.1 b536 m949 m1.5 b524 m976 m1.7 b632 m1 b1.7 b503 m

Depreciation and Amortization

1.1 b378 m748 m1.2 b414 m822 m1.3 b424 m853 m1.3 b548 m1.1 b1.6 b572 m

Accounts Receivable

98 m(183 m)153 m300 m(65 m)214 m229 m40 m82 m19 m136 m307 m247 m47 m

Inventories

(63 m)163 m2 m(39 m)148 m47 m(3 m)44 m(3 m)(10 m)61 m21 m(34 m)104 m

Accounts Payable

(144 m)53 m(258 m)(291 m)(85 m)(173 m)(222 m)(37 m)(92 m)(89 m)(140 m)(211 m)(158 m)(57 m)

Cash From Operating Activities

3 b753 m1.4 b2.4 b1.1 b2.2 b3.5 b1.2 b2 b3.4 b1.4 b2.4 b3.7 b1.2 b

Cash From Investing Activities

(2.3 b)(919 m)(2.2 b)(3.5 b)(1.5 b)(3.1 b)(4.4 b)(1.5 b)(3.7 b)(9 b)(1.7 b)(3.3 b)(4.9 b)(1.2 b)

Long-term Borrowings

(608 m)(1.2 b)

Cash From Financing Activities

(563 m)78 m842 m1 b325 m877 m817 m(56 m)1.5 b5.3 b559 m963 m1.2 b100 m

Dominion Resources Ratios

USDY, 2018

EV/EBIT

81.4 x

EV/CFO

57.8 x

Debt/Equity

1.3 x

Debt/Assets

0.3 x

Financial Leverage

3.9 x
Report incorrect company information