China Shenhua Energy Company CEO and key executive team

China Shenhua Energy Company's Chairman, Executive Director is Wang Xiangxi. China Shenhua Energy Company's key executives include Wang Xiangxi and 4 others.
Wang Xiangxi

Wang Xiangxi

Chairman, Executive Director
Yang Jiping

Yang Jiping

Chief Executive Officer
Xu Shancheng

Xu Shancheng

Chief Financial Officer
Zhao Yongfeng

Zhao Yongfeng

Non-executive director
Xu Mingjun

Xu Mingjun

Executive Director
Last updated: