Bytom CEO and key executive team

Bytom's Founder is Chang Jia. Bytom's key executives include Chang Jia and 8 others.
Chang Jia

Chang Jia

Founder
Duan Xinxing

Duan Xinxing

Founder and CEO of Bytom
Lang Yu

Lang Yu

CEO
Zhu Yiqi

Zhu Yiqi

CTO
Jin Lei

Jin Lei

Co-CTO
Qu Zhaoxiang

Qu Zhaoxiang

COO
Li Zongcheng

Li Zongcheng

CFO
Zhong Lifei

Zhong Lifei

Tech Operation Director
Ma Qianli

Ma Qianli

Operation Director
Source:bytom.io
Last updated: