BlackMonk CEO and key executive team

BlackMonk's Founder, CEO is Shuhaib Shariff. BlackMonk's key executives include Shuhaib Shariff and 8 others.
Shuhaib Shariff

Shuhaib Shariff

Founder, CEO
Shabeer Ayar

Shabeer Ayar

Partner, CTO
Vikrant Singh

Vikrant Singh

Software Engineer
Sarath Jayaprakash

Sarath Jayaprakash

Designer
Anush K Devendra

Anush K Devendra

Software Engineer
Ram Kumar

Ram Kumar

Front End Developer
Mushahid Khan

Mushahid Khan

Software Engineer
Praveen Kumar

Praveen Kumar

Software Engineer
Waseem Bepari

Waseem Bepari

Front End Developer
Last updated: